👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
PRIVACYBELEID -  lammegoedzak

TONEEL LAMME GOEDZAK

Assebroek

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

PRIVACYBELEID

PRIVACY-VERKLARING

Toneelkring Lamme Goedzak hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we  heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens.

Toneelkring Lamme Goedzak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Alle foto’s en video’s die op onze site (en bij uitbreiding op onze sociale media platformen) worden gepubliceerd, zijn genomen binnen het kader van interne activiteiten.(Toneelopvoeringen, ledenfeest, daguitstap en eventuele andere evenementen die wij met onze toneelkring organiseren). Indien leden (en tevens hun partner en/of kinderen) deelnemen aan een of meerdere evenementen, die door toneelkring Lamme Goedzak wordt georganiseerd, zullen zij automatisch akkoord gaan dat foto- en videomateriaal mogelijks zal gepubliceerd worden op de website en/of sociale media platformen van toneelkring Lamme Goedzak.

Als vereniging nl.  toneelkring Lamme Goedzak zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Toneelkring Lamme Goedzak, feitelijke vereniging

Gapaardstraat 28, 8000 Brugge

E-mail : lammegoedzak@proximus.be